PRÁVNE UPOZORNENIE

IDENTIFIKÁCIA A VYDANIE

Túto webovú stránku zverejňuje: SOGEDESCA (Société de Gestion des services communs du groupe DESCOURS & CABAUD),

Akciová spoločnosť s kapitálom 500 000 eur

Sídlo: 10 rue général Plessier – 69002 LYON

SIREN: 965 507 684 RCS LYON

Identifikačné číslo pre DPH: FR 50 965 507 684

Telefón: 04 72 40 85 85, e-mail: [email protected]

Zodpovedný vydavateľ je pán Hervé PATIN, ako Riaditeľ zdrojov.

 

HOSTITEĽ

Hostiteľom webovej stránky je: INFODESCA, SARL s kapitálom 12 800 eur

Sídlo: 10 rue général Plessier – 69002 LYON

SIREN: 343 222 311 RCS LYON

Telefón: 04 72 40 85 85, e-mail: [email protected]

 

ÚČEL STRÁNKY

Tento web má za účel poskytovať informácie o sortimente produktov a služieb OPSIAL.

 

PRÍSTUP K WEBU

Prístup na túto stránku si vyžaduje prístup na internet s dostatočnou prenosovou rýchlosťou umožňujúcou zobrazenie celej jej obsahu.

Web je zvyčajne dostupný pre používateľov kedykoľvek, 24 hodín denne a 7 dní v týždni, s výnimkou prípadov údržby, vyššej moci alebo problémov s pripojením na internet alebo s inými technickými problémami, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Prezentácia a obsah tejto stránky spolu predstavujú dielo chránené autorskými právami podľa platných zákonov o duševnom vlastníctve, ktoré sme držiteľom. Akákoľvek čiastočná alebo úplná reprodukcia a/alebo zobrazenie bez našej predchádzajúcej písomnej dohody by mohla byť považovaná za porušenie autorských práv v zmysle Zákonníka o duševnom vlastníctve a mohla by spôsobiť civilnú a/alebo trestnú zodpovednosť páchateľa.

Nákresy, fotografie, obrázky, texty, animované alebo neanimované zvukové sekvencie, databázy, softvér a ďalšie dokumentácie zobrazené na tejto stránke sú predmetom priemyselných a/alebo duševných práv duševného vlastníctva a sú buď naším vlastníctvom alebo majú našu obmedzenú povolenie na ich používanie.

Akýkoľvek čiastočný alebo úplný prepis, zobrazenie, prispôsobenie, preklad a/alebo úprava alebo prenos na inú stránku je zakázaný.

 

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Naša stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné stránky. Nezodpovedáme za akúkoľvek inú stránku, na ktorú môžete mať prístup prostredníctvom našej stránky, a nezodpovedáme za obsah, funkčnosť a prístup k týmto stránkam.

 

OSOBNÉ ÚDAJE A SÚBORY COOKIE

Vaše údaje, ktoré sú zbierané na www.opsial.com, sú spracované počítačom. Údaje sú určené naše obchodné oddelenie s cieľom poskytnúť vám službu online objednávok a sledovania.

V súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. apríla 2016 máte právo na prístup, opravu, vymazanie a prenosnosť informácií, ktoré sa vás týkajú. Okrem toho sa môžete opýtať na obmedzenie alebo odporúčať spracovanie vašich údajov.

V súlade s platnými predpismi a na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov bol spoločnosťou SOGEDESCA určený zodpovedný za ochranu osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť tým, že napíšete list na nasledujúcu adresu: SOGEDESCA – DPO – 10, Rue du Général Plessier – 69002 LYON alebo telefonicky na číslo 04 72 40 85 85 alebo e-mailom na adresu: [email protected].

Pre získanie informácií o použití týchto údajov sa môžete pozrieť na právne podmienky alebo poslať žiadosť na adresu [email protected].

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z našich noviniek kliknutím na odkaz v každom z našich e-mailov.

Máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

Vaše osobné údaje a údaje o objednávkach uchovávame počas trvania ich spracovania a na splnenie zákonných a regulačných povinností podľa obchodného zákonníka.

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Užívateľ je informovaný, že nie sme zodpovední za kvalitu, dostupnosť alebo spoľahlivosť telekomunikačných sietí, akéhokoľvek charakteru, pri prístupe na stránku.

Je zodpovednosťou užívateľa prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu jeho vlastných údajov, softvéru a zariadení pred kontamináciou vírusmi alebo inými formami útokov, ktoré sa môžu vyskytnúť prostredníctvom internetu alebo na stránke. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za tieto riziká a ich dôsledky, bez ohľadu na rozsah, ktorý môže užívateľovi spôsobiť škodu.

Snažíme sa poskytnúť na stránke informácie čo najpresnejšie. Nesprevádzame však žiadnu zodpovednosť za vynechania, nepresnosti a nedostatky v aktualizácii, či už sú to naša chyba alebo chyba tretích strán, ktoré nám tieto informácie poskytujú.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť obsah stránky, prerušiť alebo zastaviť činnosť celej alebo časti stránky. Nenesieme zodpovednosť za dôsledky týchto úprav a prerušení.

Užívateľ je zodpovedný voči nám a/alebo tretej strane za akékoľvek priame a/alebo nepriame škody, akéhokoľvek druhu, spôsobené užívateľom a/alebo jeho zamestnancami v dôsledku používania stránky alebo jej obsahu v rozpore s týmito podmienkami používania.

 

PLATNÉ PRÁVO

Stránka a jej obsah podliehajú francúzskym právnym predpisom. Akýkoľvek spor vyplývajúci z prehliadania alebo používania stránky, najmä týchto všeobecných podmienok používania a ochrany osobných údajov, je podrobený výlučnej jurisdikcii súdov v Lyone.

 

Dátum poslednej aktualizácie:
11/05/2023

This site is registered on wpml.org as a development site.