JURIDISCHE GEGEVENS

IDENTIFICATIE EN PUBLICATIE

Deze site wordt gepubliceerd door: SOGEDESCA (Société de Gestion des services communs du groupe DESCOURS & CABAUD),

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 500.000 euro

Maatschappelijke zetel: 10 rue général Plessier – 69002 LYON

SIREN code: 965 507 684 RCS LYON

Individueel BTW-identificatienummer: FR 50 965 507 684

Telefoon: 04 72 40 85 85, e-mail: [email protected]

De directeur van de publicatie is de heer Hervé PATIN, in zijn hoedanigheid van directeur Middelen.

 

HOSTING

De host van de website is: INFODESCA, SARL met een kapitaal van 12.800 euro

Maatschappelijke zetel: 10 rue général Plessier – 69002 LYON

SIREN code: 343 222 311 RCS LYON

Telefoon: 04 72 40 85 85, e-mail: [email protected]

 

DOEL VAN DE WEBSITE

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over de producten en diensten van OPSIAL.

 

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Voor toegang tot de website is een internettoegang vereist met een snelheid die voldoende is om de volledige inhoud te kunnen weergeven.

De website is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor gebruikers, 24 uur per dag en 7 dagen per week, behalve in geval van onderhoud, overmacht of verbindingsmoeilijkheden in verband met het internet, of andere technische problemen, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De presentatie en de inhoud van de website vormen samen een werk dat beschermd wordt door de geldende wetten op de intellectuele eigendom, waarvan wij de eigenaar zijn. Elke reproductie en/of weergave, gedeeltelijk of volledig, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming kan een inbreuk vormen op het auteursrecht, zoals gedefinieerd in de wet op de intellectuele eigendom, en kan de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder met zich meebrengen.

De tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, databanken, software en andere documentatie die op de website staan, zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, afhankelijk van het geval, onze eigendom of die van derden die ons een beperkte toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere website verboden.

 

HYPERLINKS

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Wij doen geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via onze website toegang krijgt en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, werking of toegang tot dergelijke websites.

 

PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Uw door www.opsial.com verzamelde gegevens worden per computer verwerkt. De gegevens zijn bestemd voor onze verkoopafdelingen om u een online orderopname en follow-up service aan te bieden.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te wissen en over te dragen. Daarnaast kunt u verzoeken om beperking van of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

In overeenstemming met de geldende regelgeving en om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, heeft SOGEDESCA een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: SOGEDESCA – Ter attentie van de DPO – 10, Rue du Général Plessier – 69002 LYON of per telefoon op 04 72 40 85 85 of per e-mail naar het adres: [email protected].

Voor informatie over het gebruik van deze gegevens kunt u de wettelijke kennisgeving raadplegen of uw verzoek sturen naar [email protected]

U kunt zich ook te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de link in al onze e-mails.

Ten slotte hebt u het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit.

Wij bewaren uw persoons- en bestelgegevens zo lang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken en om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van het Wetboek van Koophandel.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker wordt geïnformeerd dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van telecommunicatienetwerken van welke aard dan ook bij toegang tot de website.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, software en hardware te beschermen tegen besmetting door virussen of andere vormen van aanvallen die op het internet of op de website kunnen circuleren. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor dergelijke risico’s en de gevolgen ervan, die voor de gebruiker op enigerlei wijze nadelig kunnen zijn.

Wij streven ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website aan te bieden. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of deze door ons of door derde partners die ons deze informatie verschaffen zijn veroorzaakt.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, en om sommige of alle functies van de website op elk moment zonder kennisgeving stop te zetten of op te schorten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen en onderbrekingen.

De gebruiker is jegens ons en/of enige derde aansprakelijk voor alle materiële en/of immateriële, directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door de gebruiker en/of zijn medewerkers als gevolg van een gebruik van de website of de inhoud daarvan dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden.

 

TOEPASSELIJK RECHT

De website en zijn inhoud vallen onder het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de raadpleging of het gebruik van de website, en met name met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Lyon.

Datum laatste bijwerking :

11/05/2023

Deze site is geregistreerd op wpml.org als ontwikkelingssite.